PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 เขต คลองเตย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ 
 • ระบุประเด็นและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ต่างประเทศ)

26/09/2017 - 31/10/2017

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขมวิท22 เขตคลองเตย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศในการรับ Order หรือ ประสานงานด้านต่างๆ

·         รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท

·         จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         จัดทำและพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารงานขาย รวมทั้งประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 sales representative (แพงโกลินสาขาประตูน้ำพระอินทร์ จ.อยุธยา)

01/09/2018 - 30/11/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : แพงโกลินสาขาประตูน้ำพระอินทร์ จ.อยุธยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

            ดูแลงานขายสินค้า ในเขต จ.ปทุมธานี และอยุธยา ,งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

 • คอมมิชชั่น
 • โบนัส
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ประกันรถยนต์ชั้น1, พรบ
 • ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยง

 

คุณสมบัติ

เพศ                        : ไม่จำกัด

อายุ(ปี)                    : 23 - 35 ปี

ระดับการศึกษา          : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา        

ประสบการณ์(ปี)        : 1 ปีขึ้นไป ในสายงาน

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง


***ส่ง resume มาที่***
e-mail  hr@pangolin.co.th
            02-259-0320-3 ต่อ 8335 หรือ 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลหัวหน้าแผนกธุรการ

01/09/2018 - 31/10/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

          วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลเอกสารต่างๆภายในแผนก
 • จัดการ ประสานงานที่เกี่ยวข้องกับธุรการ
 • ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • เสื้อโปโล
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

 

คุณสมบัติ
เพศ                 : ไม่จำกัดเพศ
อายุ(ปี)           : 30 - 40 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์   :อย่างน้อย 4 ปีในสายงาน

 

***ส่งประวัติได้ที่***
e-mail : hr@pangolin.co.th
โทร 02-259-0320-3 เบอร์โต๊ะ 8335 หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล)ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

01/09/2018 - 31/10/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

          ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดประจำปีและแผนการจัดกิจกรรมการตลาด
 • สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลด้านยอดขาย
 • วางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆของบริษัท
 • บริหารงบประมาณของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจทานความถูกต้องของผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานและถ่ายทอดแนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาด้านการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงาน หรือมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

 

 

***ติดต่อสอบถาม หรือสามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  080-453-5613 หรือ 02-259-0320-3 ต่อ 8335 เว ฝ่ายบุคคล

  
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::