PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

01/09/2018 - 31/10/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

          ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดประจำปีและแผนการจัดกิจกรรมการตลาด
 • สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมให้บรรลุผลด้านยอดขาย
 • วางแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อต่างๆของบริษัท
 • บริหารงบประมาณของฝ่ายการตลาดให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจทานความถูกต้องของผู้บังคับบัญชา
 • ประสานงานและถ่ายทอดแนวทางการทำงานระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 30 - 40 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาด้านการตลาด หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในสายงาน หรือมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

 

 

***ติดต่อสอบถาม หรือสามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  080-453-5613 หรือ 02-259-0320-3 ต่อ 8335 เว ฝ่ายบุคคล

 พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger)

01/01/2019 - 01/04/2019

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

วันจันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับเช็ควางบิล
 • ติดต่อธนาคาร
 • เอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 • ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อม

 

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

01/01/2019 - 01/04/2019

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

วันจันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบต่างๆ ในการรับชำระหนี้
 • ตรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของเงินสด/ เงินโอน/เช็ค
 • เขียนใบฝากเงินสด/หรือเช็คที่เป็นรายรับ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบตั้งหนี้ ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย ใบรับวางบิล ใบส่งสินค้า เป็นต้น
 • จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินสดและ/หรือเช็ค ตามเงื่อนไข
 • ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รับและตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินจากหน่วยงานต่างๆ
 • เบิก-จ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613เจ้าหน้าที่ธุรการ

01/01/2019 - 01/04/2019

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

วันจันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
 • ติดต่อ ดำเนินการเรื่องไฟฟ้า , ประปา ,อินเทอร์เน็ต, ประกันรถยนต์ และประกันอุบัติเหตุ
 • ดำเนินการเรื่องคนต่างด้าว work-permit, visa
 • จัดการตารางคนขับรถส่วนกลาง

 

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

01/01/2019 - 01/04/2019

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

วันจันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ 
 • ระบุประเด็นและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::