PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ติดตามการชำระเงินของลูกค้าทางโทรศัพท์

          จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 22 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 6 เดือน ขึ้นไป

 

 

 

***ติดต่อสอบถาม หรือสามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  080-453-5613 หรือ 02-259-0320-3 ต่อ 8335 เว ฝ่ายบุคคลตัวแทนขาย Modern Trade (Business Development Representative)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

          วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านการขายเพื่อนำเสนอขายในช่องทาง Modern Trade
 • สร้างภาพลักษณ์สินค้าและขยายจุดขาย
 • ประสานงาน เพื่อสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย
 • บริหาร stock สินค้า และค่าใช้จ่าย
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการขายและการตลาดช่องทาง Modern Trade

 

สวัสดิการ

-           ประกันสังคม

-           โบนัส

-           กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-           เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

-           เสื้อโปโล

-           ค่าน้ำมัน

 

 

คุณสมบัติ
เพศ                 : ไม่จำกัดเพศ
อายุ(ปี)           : 27 - 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์   :อย่างน้อย 1 ปี ในสายงาน

 

***ส่งประวัติได้ที่***
e-mail : hr@pangolin.co.th
โทร 02-259-0320-3 เบอร์โต๊ะ 8335 หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล)เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ต่างประเทศ)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขมวิท22 กทม.

          ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

·         ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้าต่างประเทศในการรับ Order หรือ ประสานงานด้านต่างๆ

·         รับผิดชอบ ติดต่อ ประสานงานและให้ข้อมูลการขายกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้องในบริษัท

·         จัดทำ ดูแลและจัดเก็บเอกสาร รายงานและข้อมูลต่างๆ ของฝ่าย อย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

·         จัดทำและพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารงานขาย รวมทั้งประสานงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 ตัวแทนขาย(ต่างประเทศ)

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารเจริญสินซ. สุขุมวิท 22 กทม.

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • รวบรวมข้อมูลคู่แข่ง ความเคลื่อนไหวทางการตลาดและความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ
 • ออกเยี่ยมลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างประเทศ
 • ค้นหาลูกค้ารายใหม่
 • นำเสนอขายสินค้า, ให้การอบรมลูกค้า
 • ติดตามการชำระหนี้จากลูกค้า
 • วิเคราะห์การขาย และทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

 

คุณสมบัติ
เพศ             : ไม่จำกัดเพศ
อายุ(ปี)        : 25 - 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป ใยสายงาน


คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้ง ฟัง พูด เขียน
 • มีทักษะการขายการเจรจาต่อรอง และการทำธุรกิจด้านการส่งออก
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์

  ***สามารถส่งประวัติได้ที่***
  e-mail : hr@pangolin.co.th
  โทร 02-259-0320-3 ต่อ 8335 (เว ฝ่ายบุคคล)


IT Support

01/07/2018 - 01/08/2018

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          อาคารเจริญสินซ.สุขุมวิท 22 กทม. (วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและจัดการขั้นตอนการทำงานด้านเทคนิค
 • ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคนิค
 • ติดตั้งระบบและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ
 • แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และรบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำรายงานและวางแผนการทำงาน

 

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้าน IT หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

 

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร    :  02-259-0320-3 ต่อ8335หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล) 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::