PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

NEWS OF SHAWPAT

เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น” ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้ สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.2554

20/04/2016


หลักสูตร บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย

ตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ ออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัย การเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้บุคลากรเฉพาะคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยใน เรื่องการเก็บรักษาวัตถุอันตราย จะต้องสอบผ่านการทดสอบวัดความรู้หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุ อันตรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

20/04/2016


หลักสูตร : การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร : การใช้รถยก การตรวจสอบ และการบำรุงรักษารถยกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

20/04/2016


 • Page
 • 1
 • 1-3

 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::