PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

แพงโกลิน ร่วมรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน กับน้องม.ขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมาบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไปถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน " โดย คุณ สุภลักษณ์ ธำรงพุทธิกุล เป็นวิทยากรที่นำความรู้มาบรรยายควบคู่กับกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆที่เกิด ขึ้นบนเวทีทำให้เวลาเกือบ 3 ชัวโมงเต็มนี้ มีความสนุกสนานผสมผสานกับสาระความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆที่นักศึกษาจะได้ นำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้ต่อไป

06/08/2013


งานฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด

19/07/2013


แพงโกลินพบน้อง ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมาบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ไปถ่ายถอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ "ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน " โดย คุณ สุภลักษณ์ ธำรงพุทธิกุล เป็นวิทยากรที่นำความรู้มาบรรยายควบคู่กับกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆที่เกิดขึ้นบนเวทีทำให้เวลาเกือบ 4 ชัวโมงเต็มนี้ มีความสนุกสนานผสมผสานกับสาระความรู้ด้านความปลอดภัยต่างๆที่นักศึกษาจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้ต่อไป

13/03/2013


10 ลำดับ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 10 อันดับแรก ระหว่างปี 2546-2554 อันดับแรกคือวัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง อันดับที่ 2 คือวัตถุหรือสิ่งพังทลาย / หล่นทับ โดยใน พ.ศ.2554 พบว่า จำนวนผู้ได้รับอันตรายจากวัตถุหรือสิ่งของตัด / บาด / ทิ่มแทง ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับแรกมากกว่าลำดับที่สิบ คือผลจากความร้อนสูงถึง 10 เท่า

07/12/2012


แพงโกลินพบน้อง ม.มหิดล ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แพงโกลินได้ออกปฎิบัติการให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสัมมนาครั้งนี้ แพงโกลินได้ขนอุปกรณ์นิรภัยต่างๆไปให้นักศึกษาได้สัมผัสของจริงพร้อมทั้งบอกวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานในลักษณะต่างๆ

26/09/2012


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::